Võtke meiega ühendust

Kasutustingimused

Mõisted kehtivad ettevõtte LINAK veebisaidi kasutamise ja ettevõtte LINAK materjalide ja kaubamärkide kasutamise kohta.

Lugege tingimused hoolikalt läbi. Kui te tingimustega ei nõustu, lahkuge sellelt veebisaidilt ja lõpetate meie kaubamärkide ja materjalide kasutamise.

Ettevõtte LINAK veebisait
Kõik intellektuaalomandi õigused ja muud õigused selle veebisaidi sisule, nagu nimi, logo, tekst, tootekirjeldused, fotod, mudelid, audio- või videofailid, esitlused, diagrammid, tarkvara, kaubamärgid ja ärinimed, kuuluvad ettevõttele LINAK või selle sisupakkujatele, olenemata sellest, kas need on kaitstud autoriõigusega, kaubamärkidega, teenusemärkidega, patentidega või muude omandiõiguste ja õigusaktidega.

Veebisaidi või selle osade sisu sirvimine, allalaadimine ja muu digitaalne kopeerimine on lubatud ainult ettevõttesiseseks või isiklikuks kasutamiseks.   Mitte midagi siin käsitletust ei tohi tõlgendada kui mis tahes litsentsi või õiguse andmist ettevõtte LINAK või mis tahes kolmanda osapoole patendi või kaubamärgi alusel.

Käesoleva veebisaidi või selle osade loata kasutamine, nagu koopiate tegemine või avalikult kättesaadavaks tegemine, võib kaasa tuua karistusi ja kahjusid, sealhulgas (kuid mitte ainult) neid, mis on seotud kaubamärkide, autoriõiguste ja reklaamiõiguste rikkumisega.

Sellel veebisaidil olev teave on ainult üldteave ja selle puhul ei ole püütud võtta arvesse ühegi isiku ega üksuse konkreetseid asjaolusid.  Sellel veebisaidil võib olla linke välistele veebisaitidele, mille üle ei ole ettevõttel LINAK kontrolli ja mille eest LINAK ei vastuta.

LINAK ei garanteeri, et selle veebilehe kasutamine või pakkumine toimub ilma katkestuste või vigadeta. LINAK ei vastuta selle veebilehe kasutamise või teistele veebisaitidele viivatele linkidele klõpsamisel tekkinud probleemide eest. LINAK ei anna otseseid ega kaudseid garantiisid ega kinnitusi sellel veebisaidil esitatud sisu õigsuse, täielikkuse ega terviklikkuse kohta. Mitte ühelgi juhul ei vastuta LINAK saamatajäänud tulu või kaotatud andmete, kaudsete, otseste, juhuslike või tulenevate kahjude või mis tahes muu kahju, nõude või kahju eest, olenemata sellest, kas see on tingitud hooletusest või muudest põhjustest. Teie vastutate ettevõtte LINAK toodete sobivuse eest konkreetseks otstarbeks.

See lahtiütlus ei ole mõeldud ettevõtte LINAK vastutuse piiramiseks riiklikes õigusaktides sätestatud kohustuslike nõuete mittejärgimise korral ega vabasta seda vastutusest nendes küsimustes, mida antud õigusaktide järgi ei saa välistada.

Ettevõtte LINAK kaubamärgid ja ettvõtte LINAK materjalid
Nimi LINAK® kuulub ettevõttele LINAK nii kaubamärgina kui ka ettevõtte nimena. Noolega logo, nii eraldi kui koos sõnaga LINAK, samuti teised kaubamärgid, mis on tähistatud märkidega ® või ™ kuuluvad ettevõttele LINAK. Ettevõtte LINAK kaubamärke ja materjale tohib kasutada ainult koos ettevõtte LINAK toodetega.

Ettevõtte LINAK kaubamärke ei ole lubatud kirjeldaval viisil kasutada. Kasutamine peab toimuma vastavalt kaubamärgiseadusele ja järgised järgmisi kasutustingimusi:

  • LINAK® sõnamärk tuleb alati kirjutada suurtähtedega ja koos (registreeritud) kaubamärgi sümboliga.
  • LINAK logo värv võib olla ainult must/sinine, must või negatiiv. Logo taust peab olema valge või alternatiivina LINAK sinine või must.
  • Nõustute, et ei võta endale mingeid omandiõigusi ja nõustute mitte kasutama, taotlema ega registreerima kaubamärke, mis on identsed või sarnased ettevõtte LINAK kaubamärkidega.

Võite kasutada jooniseid ja pilte ettevõtte LINAK toodetest ning ettevõtte LINAK pilte nii, nagu need on esitatud ja järgides järgmisi kasutustingimusi:

  • Materjale ei ole lubatud kasutada viisil, mis võivad halvendada, rikkuda või muul viisil kahjustada ettevõtte LINAK mainet või materjalide ja ettevõttega LINAK seotud head tahet.
  • Materjale ei ole lubatud kasutada viisil, mis on vale või eksitav, või mis tahes muul lõppkasutajat segadusse ajaval viisil.
  • Materjale tuleb alati esitleda ja kasutada ettevõtte LINAK poolt ettenähtud viisil
  • Te ei tohi lasta teistel materjale kasutada.

LINAK jätab endale õiguse kontrollida, et kasutate neid vastavalt nendele tingimustele.

Need tingimused ja muu veebisaidil esitatud teave ning selle kasutamine allub vaid Taani seadusele, arvestamata jurisdiktsiooni valiku eeskirju. Kõik vaidlused, mis tulenevad või on seotud nende tingimustega, lahendatakse Taani tavakohtu jurisdiktsiooni all.

Kõik müügitehingud peavad vastama ettevõtte LINAK tavalistele müügi- ja tarnetingimustele.

2019. aasta juuni versioon